Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Türk Anayasa Mahkemesi 1961’e kadar TBMM’nin yasama yorumu yoluyla icra ettiği norm denetimi fonksiyonunun bir yargı organına devredilmesi amacıyla 1961 Anayasasının 145. ve 152 maddeleri altında kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasının 148. maddesinin mevcudiyeti sonucunda varlığını sürdürmektedir.

Başlangıçta, Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüklerinin Anayasa’ya “şekil ve esas” bakımından uygunluğunu denetleme görevinin yanı sıra görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Anayasa’da sayılı kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak, siyasi partilerin gelir kaynakları ile giderlerine ilişkin hesapları incelemek ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle de yetkili kılınmıştır.

2010 yılı Anayasa değişiklikleri ile birlikte özellikle AİHM’e başvuruların ve AİHM’in mahkumiyet kararlarının önüne geçilmesi için Anayasa Şikayeti-Bireysel Başvuru hakkı tanınmıştır. Bireysel Başvuru yolu, hem Anayasa hem de AİHS tarafından güvence altına alınmış bir hakkın kamu gücü tarafından ihlali halinde, tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi halinde başvurulabilen bir mekanizma olarak dizayn edilmiştir.

Justinianus Moot Courts’un bu seneki oturumunda Anayasa Mahkemesi üyeleri; başvurucular Egemen Seher ve Gökhan Küçükkaya’nın bireysel başvurusu hakkında bir karara varmak üzere toplanacaklar. Başvuru konusu hüküm olan Askeri Ceza Kanunu madde 153 gayri tabii mukarenet/doğal olmayan yollardan bir araya gelme fiilini askeri düzeni bozan sair fiil sayarak karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası öngörmüştür. Gayrı tabii mukarenet/doğal olmayan yollardan bir araya gelme, ilgili içtihatlar doğrultusunda eşcinsel ilişkileri de içermektedir. Başvurucular, asker kişilerin cinsel yönelimleri dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmalarının özel hayatın gizliliğini, adil yargılanma hakkını ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini ileri sürmektedirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri ilgili başvuruyu hem AİHS hem de Anayasa’da yer alan haklar çerçevesinde değerlendirecek ve Konferans sonucunda bir hak ihlali olup olmadığına karar vereceklerdir.

Under Secretary-General: Tolga Yeşil

Academic Assistant: Batıkan Erkoç